Privacyverklaring

Versie: maart 2022

De ebm‑papst Group is blij met uw bezoek aan onze websites en uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten. De bescherming van uw privacy is voor ons uitermate belangrijk. ebm‑papst vindt dat het tot zijn verantwoordelijkheid als onderneming behoort informatie en gegevens te beschermen die aan de onderneming zijn toevertrouwd. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt conform de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt dus met een veilig gevoel onze website bezoeken. Hieronder informeren we u uitvoerig over wat we met uw gegevens doen.  

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

ebm‑papst Benelux B.V., Polbeemd 7, 5741 TP Beek en Donk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die bij uw bezoek aan deze website worden verzameld.

De functionaris voor gegevensbescherming, Koen van Nistelrooij, directeur van ebm‑papst Benelux B.V. kunt u per post bereiken op het bovengenoemde adres of per e-mail aan: databescherming@nl.ebmpapst.com

2. Wanneer registreert ebm‑papst gegevens over u?

We verzamelen in beperkte mate gegevens om u aanbiedingen te kunnen doen die zo goed mogelijk bij uw interesses passen. U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. We slaan alleen technische toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het opvragen, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider die het verzoek doet. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

We verzamelen persoonsgegevens met name

 • bij de registratie voor de individuele klanttoegang
 • bij onlinesollicitaties
 • bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief
 • bij het invullen van het contact- en serviceaanvraagformulier
 • bij de registratie met een formulier voor webinars
 • bij de registratie met een formulier voor alle soorten toezendingen
 • bij contactopname per e-mail
 • bij het schrijven van commentaar in de blog
 • bij aanmeldingen voor webinars, bedrijfsmanifestaties, beurzen en evenementen
 • bij de uitvoering van bedrijfsmanifestaties, beurzen en evenementen in de vorm van foto- en filmopnamen
 • in het kader van het tot stand brengen van zakelijke transacties dan wel bij de door u te kennen gegeven belangstelling voor onze producten en diensten

Daarbij gaat het met name om

 • stamgegevens voor de uitvoering en nakoming van de dienst (bijv. naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • gegevens in verband met de afwikkeling van betalingen
 • correspondentie (bijv. briefwisseling of e-mailverkeer met u)
 • reclame- en verkoopgegevens (bijv. uitnodigingen voor beurzen of informatie over nieuwe in potentie interessante aanbiedingen)
 • gegevens in verband met uw gebruik van het aanbod van de website
 • gegevens in verband met tools die door derden worden aangeboden (bijv. chats)

Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien in de desbetreffende invoerformulieren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het leveren van diensten en voor het verwerken van aanvragen. 

3. Waarvoor worden de gegevens bij ebm‑papst gebruikt? 

3.1 Om te voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 onder b AVG)

ebm‑papst gebruikt uw gegevens om u een optimale service te kunnen bieden. Hierbij gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. Meer specifiek gebruiken we uw gegevens bijv. voor 

 • het afhandelen van uw serviceverzoeken
 • afwikkelen van aanbiedingen, bestellingen en leveringen
 • het verzenden van de e-mail-nieuwsbrief, indien u zich hiervoor hebt aangemeld

3.2 In het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG)

We kunnen uw gegevens bovendien gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde, doorgaans economische belangen van ons of van derden, waarbij we zoveel mogelijk gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken. De gegevens worden o.a. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • controleren, verbeteren en verder ontwikkelen van diensten en producten
 • sturen van reclame en uitvoeren van marktonderzoek en enquêtes
 • uitnodiging voor beurzen of andere manifestaties
 • Informatie over in potentie interessante aanbiedingen en producten
 • doen gelden van aanspraken en beslechten van juridische geschillen
 • onderkennen, voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten
 • garanderen van de veiligheid en bedrijfszekerheid van onze IT-systemen

3.3 Op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG)

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, vormt deze toestemming de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. Het kan hierbij gaan om een toestemming die u telefonisch of per e-mail hebt verleend.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken, zij het zonder terugwerkende kracht. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan door een bericht te sturen naar de bovengenoemde contactgegevens of via een hiervoor bedoelde link in de nieuwsbrief.

3.4 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 onder c AVG)

We dienen ons aan verschillende wettelijke verplichtingen te houden, bijv. de wettelijke bewaartermijnen voor zakelijke documenten.

4. Prijzenspelen

Wanneer u aan een van de prijzenspelen van ons deelneemt, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt: voor- en achternaam, alsmede passende aanspreektitel, geboortedatum, e-mailadres, postadres. Wij verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers voor de uitvoering van het prijzenspel, o.a. om vast te stellen of u het recht hebt deel te nemen, en voor de vaststelling van en kennisgeving aan de winnaars. Indien wij de genoemde gegevens niet registreren, is een deelname aan het prijzenspel dan wel het opnemen van contact in verband met mededeling van een prijs niet mogelijk. We verwerken het adres van de deelnemers bovendien om mogelijke inbreuken op het auteursrecht bij het uploaden van foto’s t kunnen volgen. De winnaars worden na afloop van het prijzenspel per e-mail op de hoogte gesteld.

De gegevensverwerking is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van het prijzenspel. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan deze verplichting is dan ook art. 6 lid 1 onder b AVG).

We analyseren de resultaten van het prijzenspel om de efficiëntie en relevantie van de campagne te meten. We stellen vast of de prijzenspelen succes hadden om onze marketingactiviteiten voortdurend in de lijn met uw interesse te verbeteren en nieuwe maatregelen te plannen. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen, op basis van ons belang om het succes van prijzenspelen te meten).

Als ons een inbreuk op het auteursrecht wordt gemeld, hebben we uw gegevens nodig om dit te kunnen nagaan. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen, die berust op ons belang om mogelijke inbreuken op het auteursrecht na te kunnen gaan).

Na afloop van het prijzenspel worden uw gegevens die in het kader van het prijzenspel door ons zijn verwerkt, doorgaans binnen 30 dagen gewist. Om mogelijke inbreuken op het auteursrecht die ons worden gemeld te kunnen nagaan slaan wij uw gegevens bij fotowedstrijden gedurende één jaar op.

5. Doorgifte van uw gegevens

Er worden nooit meer gegevens doorgegeven dan nodig is. Uw gegevens kunnen binnen de ebm‑ papst Groep worden doorgegeven mocht dat nodig zijn. Wanneer voor de werking van deze website externe dienstverleners worden ingezet (hosting providers), hebben de externe dienstverleners alleen toegang tot die gegevens van u die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken en functies.

Wanneer deze dienstverleners hun gegevens buiten de Europese Unie verwerken, is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan een land waar de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. In dat geval garanderen we, door het sluiten van overeenkomsten of op andere wijze, dat de ontvangers uw gegevens op dezelfde wijze beschermen als in de Europese Unie. 

6. Veiligheid van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen, worden ze versleuteld (SSL/HTTPS), waarbij actuele en veilige versleutelingstechnieken worden gebruikt. Bovendien beveiligen we onze website en onze andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen, om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding door onbevoegden. Waar mogelijk gebruiken we gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens.

7. Waarom gebruikt deze website cookies?

Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw apparaat en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een cookie ontvangt, zodat u kunt kiezen of u het cookie al dan niet wilt accepteren. Ook kunt u instellen dat cookies altijd worden geblokkeerd. Als cookies niet worden geaccepteerd, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website niet optimaal werken.

8. Webanalysediensten van Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de registratie van de door cookies gegenereerde gegevens die op uw gebruik van deze website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op deze link te klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt. Als u de cookies in uw browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

U kunt de registratie en verwerking van de cookie-gegevens door Google ook voorkomen door een browser-plug-in te installeren. De browser-plug-in kan hier worden gedownload: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9. Gebruik van Google Ads

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Wanneer u via een door Google beheerde advertentie op onze website komt, wordt er door Google Ads een cookie op uw computer geplaatst. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website en het cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dan ook niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient ertoe om conversion-statistieken op te stellen voor Ads-klanten die hebben gekozen voor conversion tracking. De klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertentie hebben geklikt en die zijn doorgestuurd naar een site die is voorzien van een conversion-trackingtag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet aan deze vorm van tracking wilt deelnemen, kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via een instelling in uw browser, waarbij het automatisch plaatsen van cookies in zijn geheel wordt uitgeschakeld of waarbij uw browser zo wordt ingesteld dat cookies vanuit het domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd. Bedenk dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden gemeten. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u het desbetreffende opt-out-cookie opnieuw installeren.

10. Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van websites in het reclamenetwerk van Google advertenties te presenteren die aansluiten bij hun interesses. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamd cookie opgeslagen, waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer deze websites oproept die deel uitmaken van het reclamenetwerk van Google. Op deze sites kan de bezoeker reclame worden getoond die te maken heeft met content waar eerder naar is gezocht op websites die eveneens de remarketing-functie van Google gebruiken. Volgens gegevens van Google worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld. Als u geen gebruik wenst te maken van de functie remarketing van Google, kunt u deze uitschakelen door de betreffende instellingen op https://adssettings.google.com/anonymous aan te passen. U kunt ook het gebruik van cookies voor interessegerelateerde reclame via het reclamenetwerk uitschakelen door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads.

11. Gebruik van Google Webfonts

Voor een fraaie grafische weergave van onze webpagina's worden op onze website lettertypes van Google Fonts gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ("Google"). Deze webfonts worden toegevoegd via een serveroproep, doorgaans een server van Google in de Verenigde Staten. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven welke webpagina's u hebt bezocht. Bovendien wordt het IP-adres van de bezoeker van deze webpagina's door Google opgeslagen. De lettertypes worden opgeslagen in de cache van uw browser, zodat deze niet telkens opnieuw hoeven te worden geladen. Dit heeft een positieve uitwerking op de laadsnelheid van onze webpagina's.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van Google, die u hier kunt bekijken: https://policies.google.com/privacy.

12. Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google Inc. ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoeker verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy

13. Gebruik van YouTube-video's

Op onze website gebruiken we YouTube-video's. Beheerder van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Wanneer u een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met servers

van Youtube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan YouTube doorgegeven welke sites u bezoekt. Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie gekoppeld aan uw lidmaatschapsaccount bij YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw account voordat u onze website bezoekt. Wordt een YouTube-video gestart, dan wordt een cookie geplaatst om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Als u het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma hebt uitgeschakeld, worden dergelijke cookies bij het bekijken van YouTube-video's niet opgeslagen. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren. Meer informatie over de privacybescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy.

14. Gebruik van social plug-ins 

14.1 Socialemediaknoppen

We bieden op onze website de mogelijkheid om zogenaamde socialemediaknoppen te gebruiken. Het gaat hierbij om kleine afbeeldingen (pictogrammen) die een link bevatten naar de website van de betreffende aanbieder. Door op het pictogram te klikken wordt u doorgeleid naar de diensten van de betreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens doorgestuurd naar deze aanbieder. Zolang u niet op het pictogram klikt, worden er geen gegevens uitgewisseld met de betreffende aanbieder. Informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de betreffende gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder.

Op onze website vindt u socialemediaknoppen van de volgende ondernemingen:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - VS)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - VS)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Duitsland)
LinkedIn Corporation (1000 W Maude – Sunnyvale - CA 94085 – VS)

14.2 LinkedIn Insight-Tag

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight-Tag van de LinkedIn Corporation, 1000 W Maude – Sunnyvale - CA 94085 – VS om gedetailleerde campagnerapporten mogelijk te maken. De LinkedIn Insight-Tag geeft de mogelijkheid gegevens te registreren over de bezoekers aan deze website, waaronder URL, Referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (User Agent) en tijdstempel.

De directe identificatiegegevens van de leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden daarna binnen 90 dagen gewist.

LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met de eigenaar van deze website, maar biedt alleen rapporten en mededelingen (waarin u niet wordt geïdentificeerd) over de website-doelgroep en de advertentieprestaties. LinkedIn biedt bovendien een retargeting voor websitebezoekers, zodat de eigenaar van deze website met behulp van deze gegevens doelgerichte reclame buiten zijn website kan weergeven, zonder dat het lid daarbij wordt geïdentificeerd. We maken ook gebruik van gegevens waarmee u niet wordt geïdentificeerd om de relevantie van advertenties te verbeteren en leden op verschillende apparaten te bereiken. Leden van LinkedIn kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden regelen in hun account-instellingen: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Meer informatie over de LinkedIn Insight-Tag vindt u op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht of in de privacybepalingen op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

14.3 Facebook Pixel 

Binnen ons onlineaanbod wordt de zogeheten "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS, of, indien u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds u als bezoeker van ons onlineaanbod aanwijzen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogeheten "Facebook-Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons beheerde Facebook-Ads alleen weer te geven voor Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die aan de hand van de bezochte websites worden vastgesteld) vertonen, die wij doorgeven aan Facebook (zogeheten “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-Ads passen bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet als hinderlijk worden ervaren. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we verder de effectiviteit van de Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, doordat we zien of gebruikers na klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (zogeheten “Conversion”). Wij ontvangen van Facebook hiervoor uitsluitend statistische gegevens zonder verband met een concrete persoon. Wanneer u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct toewijst aan uw Facebook-gebruikersaccount, kunt u de remarketing-functie Custom Audiences hier uitschakelen:www.facebook.com/settings?tab=ads]. Daarvoor moet zijn aangemeld bij Facebook. Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Rechtsgrond voor het gebruik van Facebook-pixel is uw toestemming in het kader van de cookie-informatie. Indien u toestemming hebt gegeven, vindt het verzamelen, opslaan en analyseren van uw persoonsgegevens plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 2 onder a) AVG. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde in de cookie-instellingen linksonder op het beeldscherm van onze website intrekken via de widget.

15. Gebruik van cookies - Aumago GmbH

We werken samen met Aumago GmbH, een aanbieder van webanalysediensten en doelgroepmarketing. Aumago gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die in de browser van uw computer worden opgeslagen en anonieme gebruiksgegevens verzamelen en opslaan. Aan de hand van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Er worden echter geen persoonsgebonden gegevens verzameld. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze door het wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd opgeslagen en niet met de cookies gecombineerd. Bij de cookies gaat het om Aumago-cookies of cookies van dienstverleners waarvan Aumago gebruikmaakt, zoals krux digital Inc., Google Inc. enz. De gebruiker kan de cookies op elk gewenst moment rechtstreeks in zijn browser wissen. Aumago gebruikt deze gegevens om het gebruik van de website door de bezoeker te analyseren en voor online behavioral advertising (OBA). 

16. Gebruik van tools bij online-evenementen

Wij gebruiken bij online-evenementen met ons eventplatform (www.ebmpapst.events) of ook event-landingpages (bijv. jugend-forscht.ebmpapst.com) ook tools van de volgende ondernemingen. De deelname aan online-evenementen is ten dele alleen mogelijk als geregistreerde gebruiker. Met de deelname/registratie aan onze online-evenementen geeft u toestemming voor het gebruik van tools en de analyse van het gebruik van het platform op gebruikersbasis (Analytics):

Informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders.

17. Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina’s doorbrengen, welke links ze aanklikken, wat ze leuk vinden en wat niet enz.) en dat helpt ons om ons aanbod aan de hand van de feedback van onze gebruikers beter af te stemmen. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en over uw eindapparaten te verzamelen, met name het IP-adres van het apparaat (wordt tijdens uw gebruik van websites uitsluitend in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermformaat, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), de gewenste taal voor het weergeven van onze website. Hotjar slaat deze informatie in onze opdracht op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is voor Hotjar contractueel verboden de in onze opdracht verzamelde gegevens te verkopen.

Meer informatie vindt u in het gedeelte ‘about Hotjar’ op Hotjars Help-pagina.

18. Gebruik van Salesforce Pardot

Voor de uitvoering van marketingacties, voor analysedoeleinden en voor het doelgroepspecifiek aanspreken van gebruikers gebruiken we op onze website en voor e-mailmarketing de Marketing Automation Tool van Salesforce Pardot (Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326 VS - een onderneming van Salesforce)  – hierna “Pardot”  genoemd.  

De in ons onlineaanbod geïntegreerde componenten (bijv. formulieren, e-mail-verzending) van het systeem maken gebruik van zogeheten “First-Party-Cookies”, die op de computer van de gebruikers worden opgeslagen en die ons de mogelijkheid geven een analyse van het gebruik van de website uit te voeren. Pardot zal in onze opdracht de via onze internetsite verkregen gegevens en informatie gebruiken om het gebruikersgedrag te analyseren van de betreffende persoon die onze internetsite heeft gebruikt. Verder zal Pardot de gegevens gebruiken om in onze opdracht rapporten op te stellen van de gebruikersactiviteiten en voor onze onderneming andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze internetsite. Bepaalde gebruiksgegevens worden daarbij aan uw persoon gekoppeld en in ons systeem opgeslagen. Zo kunnen we u speciaal op uw interesse afgestemde informatie en aanbiedingen doen toekomen. Er wordt met name de volgende informatie geregistreerd: hostnaam, de geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en opgeroepen pagina.

Nieuwsbrieven die met Pardot worden verstuurd, bevatten zogeheten webbakens. Dat zijn zeer kleine grafische afbeeldingen waarmee het gebruikersgedrag, bijv. het openen en lezen van e-mails en het klikken op links, kan worden geanalyseerd. Daardoor kunnen wij onze aangeboden inhoud voor u relevanter en interessanter maken.

Indien u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van statistiek- en personaliseringscookies, is de rechtsgrond voor het verzamelen, opslaan en analyseren van uw persoonsgegevens uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG. 

U kunt het plaatsen van cookies door onze internetsite te allen tijde permanent verhinderen of verwijderen door dit in te stellen in de gebruikte internetbrowser. 

Meer informatie over gegevensbescherming vinden gebruikers in de privacyverklaring van Pardot https://www.salesforce.com/eu/gdpr/pardot/ .

19. Wanneer worden uw gegevens gewist?

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of door ons een voorbehoud is gemaakt aangaande een verder gebruik van de gegevens in overeenstemming met de wet en zoals aangegeven in deze privacyverklaring. 

20. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming hebt u?

Onder de desbetreffende wettelijke voorwaarden hebt u tegenover ebm‑papst recht van inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

Als u ebm‑papst een toestemming hebt verleend, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken, zij het zonder terugwerkende kracht.

Wanneer ebm‑papst uw gegevens verwerkt voor de behartiging van zijn belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als u bezwaar maakt, worden uw gegevens niet meer verwerkt, tenzij de verantwoordelijke onderneming dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.