Informatie over de verwerking van uw gegevens als klant/belanghebbende resp. leverancier

Hiermee willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door de firma ebm‑papst Benelux B.V. en de rechten die u op grond van de privacywetgeving hebt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Koen van Nistelrooij.

ebm‑papst Benelux B.V.
Polbeemd 7
5741 TP Beek en Donk
Tel.: +31 (0)492 502 900
E-mail: verkoop@nl.ebmpapst.com

De functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via databescherming@nl.ebmpapst.com

Welke categorieën gegevens gebruiken we en waar komen deze vandaan?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans direct bij u in het kader van het tot stand brengen van zakelijke transacties dan wel bij de door u te kennen gegeven belangstelling verzameld.

Deze gegevens hebben we nodig voor de zakelijke afwikkeling en voor de uitvoering van onze diensten. Tot de verwerkte categorieën persoonsgegevens behoren in het bijzonder

  • stamgegevens voor de uitvoering en nakoming van de dienst. (bijv. naam en
    adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • gegevens in verband met de afwikkeling van betalingen
  • correspondentie (bijv. briefwisseling of e-mailverkeer met u)
  • reclame- en verkoopgegevens (bijv. uitnodigingen voor beurzen of informatie over nieuwe in potentie interessante aanbiedingen)

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond worden gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, de nationale wetgeving voor gegevensbescherming en alle andere belangrijke wetten. Daarbij zijn vooral de volgende rechtsgronden van toepassing:

  • Art. 6 lid 1 onder a AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
  • Art. 6 lid 1 onder b AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene en om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Art. 6 lid 1 onder c AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
  • Art. 6 lid 1 onder f AVG voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, behalve wanneer de grondrechten en de fundamentele vrijheden alsmede de belangen van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Gerechtvaardigde belangen zijn in het bijzonder ons bedrijfseconomisch belang om onze website ter beschikking te kunnen stellen, de informatiebeveiliging, uw informatie als klant of belanghebbende, de tenuitvoerlegging van eigen vorderingen en de inachtneming van verdere wetgeving.

In eerste instantie vindt de gegevensverwerking plaats voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een gerechtvaardigd belang.

Wie krijgt uw gegevens?

Binnen onze onderneming krijgen alleen de personen en organen (bijv. marketing, verkoop, klantenservice, inkoop) uw persoonsgegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van onze verplichtingen en diensten (bijv. toezending van productinformatie en catalogi, uitnodigingen van beurzen, afwikkeling van bestellingen en leveringen enz.). Wanneer voor de afwikkeling van deze processen externe dienstverleners worden ingezet, hebben de externe dienstverleners alleen toegang tot die gegevens van u die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken en functies.

Welke gegevensbeschermingsrechten kunt u als betrokkene uitoefenen?

U kunt onder het bovengenoemde adres inzage van de over uw persoon opgeslagen gegevens verkrijgen. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden rectificatie of wissing van uw gegevens verkrijgen. U hebt het recht zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt verder een recht op beperking van de verwerking van uw gegevens en een recht op de afgifte van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (gegevensoverdraagbaarheid).

Waar kunt u een klacht indienen?

U hebt de mogelijkheid u met een klacht te wenden tot de bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming of tot een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoelang worden uw gegevens opgeslagen?

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Wettelijke bepalingen inzake verantwoording en het bewaren van gegevens als bewijsmateriaal, zoals bepaald in de handelscode en de belastingwetgeving kunnen echter leiden tot een bewaartermijn van maximaal 10 jaar.

Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land?

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners of groepsmaatschappijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal de doorgifte alleen plaatsvinden als de EU-commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van kracht zijn gegevensbescherming heeft of andere passende gegevensbeschermingsgaranties (bv. bindende interne bedrijfsvoorschriften inzake gegevensbescherming of standaardcontractbepalingen van de EU).

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring onder www.ebmpapst.com